Sain Records

TONIG

Bywgraffiad

Er bod y ddwy chwaer wedi dechrau canu yn bump oed, yn eu harddegau dechreuon' nhw ganu gyda’i gilydd. Roedd canu ar aelwyd fferm Bryn-hir, Llanfihangel Glyn Myfyr ers pan oedd Donna a Sandra’n blant, gyda’u rhieni’n canu deuawd ac yn rhan o bartïon nosweithiau llawen. Bellach, mae galw mawr ar y ddwy i berfformio o gwmpas tafarndai a chlybiau’r gogledd, ond maent yn teithio mwy a mwy i’r de’n ddiweddar hefyd. Maent yn disgrifio eu canu fel Canu Gwlad/Roc Cyfoes. Wedi cael addysg yn Ysgol y Berwyn, Y Bala, bu’r ddwy’n canu mewn cymdeithasau, clybiau a thafarndai er mwyn talu am eu cyrsiau coleg. Bu Dona ar gwrs Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Menai, ac yna ar gwrs BA Cyfathrebu ym Mangor. Aeth Sandra i Goleg Llandrillo-yn-Rhos cyn cael swydd yn Adran Gyllid Swyddfa Llysoedd Ynadon y Gogledd yn Llandudno. Mae’n byw yn Llanuwchllyn gyda’i gwr Deian a’u dau blentyn. Wedi cyfnod fel cymhorthydd dosbarth, penderfynodd Dona ddilyn cwrs athrawes, a bellach mae’n dysgu yn Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn.

Traciau ar hap

  1. YOU TOOK ME AWAY
  2. AIL-DDYFEISIA FI
  3. YMLADD DROS Y WLAD
  4. BYW MEWN GOBAITH
  5. DYMA'R GOSB
  6. CAMGYMERIAD
  7. HEAR THIS SOUND
  8. CASGLU'R ATGOFION
  9. FFORDD YW'R GOLEUNI
  10. YMLADD DROS Y WLAD

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords