Sain Records

TONIG

Bywgraffiad

Er bod y ddwy chwaer wedi dechrau canu yn bump oed, yn eu harddegau dechreuon' nhw ganu gyda’i gilydd. Roedd canu ar aelwyd fferm Bryn-hir, Llanfihangel Glyn Myfyr ers pan oedd Donna a Sandra’n blant, gyda’u rhieni’n canu deuawd ac yn rhan o bartïon nosweithiau llawen. Bellach, mae galw mawr ar y ddwy i berfformio o gwmpas tafarndai a chlybiau’r gogledd, ond maent yn teithio mwy a mwy i’r de’n ddiweddar hefyd. Maent yn disgrifio eu canu fel Canu Gwlad/Roc Cyfoes. Wedi cael addysg yn Ysgol y Berwyn, Y Bala, bu’r ddwy’n canu mewn cymdeithasau, clybiau a thafarndai er mwyn talu am eu cyrsiau coleg. Bu Dona ar gwrs Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Menai, ac yna ar gwrs BA Cyfathrebu ym Mangor. Aeth Sandra i Goleg Llandrillo-yn-Rhos cyn cael swydd yn Adran Gyllid Swyddfa Llysoedd Ynadon y Gogledd yn Llandudno. Mae’n byw yn Llanuwchllyn gyda’i gwr Deian a’u dau blentyn. Wedi cyfnod fel cymhorthydd dosbarth, penderfynodd Dona ddilyn cwrs athrawes, a bellach mae’n dysgu yn Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn.

Traciau ar hap

  1. DYMA SUT MAE
  2. FFORDD YW'R GOLEUNI
  3. DIOLCH BYTH
  4. DYNA FO
  5. CASGLU'R ATGOFION
  6. DYMA'R GOSB
  7. HEAR THIS SOUND
  8. YOU TOOK ME AWAY
  9. BYW MEWN GOBAITH
  10. AIL-DDYFEISIA FI

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords