Sain Records

TONIG

Bywgraffiad

Er bod y ddwy chwaer wedi dechrau canu yn bump oed, yn eu harddegau dechreuon' nhw ganu gyda’i gilydd. Roedd canu ar aelwyd fferm Bryn-hir, Llanfihangel Glyn Myfyr ers pan oedd Donna a Sandra’n blant, gyda’u rhieni’n canu deuawd ac yn rhan o bartïon nosweithiau llawen. Bellach, mae galw mawr ar y ddwy i berfformio o gwmpas tafarndai a chlybiau’r gogledd, ond maent yn teithio mwy a mwy i’r de’n ddiweddar hefyd. Maent yn disgrifio eu canu fel Canu Gwlad/Roc Cyfoes. Wedi cael addysg yn Ysgol y Berwyn, Y Bala, bu’r ddwy’n canu mewn cymdeithasau, clybiau a thafarndai er mwyn talu am eu cyrsiau coleg. Bu Dona ar gwrs Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Menai, ac yna ar gwrs BA Cyfathrebu ym Mangor. Aeth Sandra i Goleg Llandrillo-yn-Rhos cyn cael swydd yn Adran Gyllid Swyddfa Llysoedd Ynadon y Gogledd yn Llandudno. Mae’n byw yn Llanuwchllyn gyda’i gwr Deian a’u dau blentyn. Wedi cyfnod fel cymhorthydd dosbarth, penderfynodd Dona ddilyn cwrs athrawes, a bellach mae’n dysgu yn Ysgol OM Edwards, Llanuwchllyn.

Traciau ar hap

  1. CARIO 'MLAEN
  2. DIOLCH BYTH
  3. CASGLU'R ATGOFION
  4. YMLADD DROS Y WLAD
  5. AIL-DDYFEISIA FI
  6. CAMGYMERIAD
  7. DYNA FO
  8. FFORDD YW'R GOLEUNI
  9. YMLADD DROS Y WLAD
  10. BYW MEWN GOBAITH

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords