Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Sesiynau Stiwdio Sain

Artistiaid Amrywiol - Sesiynau Stiwdio Sain

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn yn stiwdio Sain yn ddiweddar wrth i griw o gerddorion ifanc gymryd drosodd y ‘stafell fawr i recordio deunydd newydd. Gwahoddwyd yr artistiaid i fod yn rhan o gyfres newydd o’r enw ‘Sesiynau Stiwdio Sain’ – yr artistiaid cyntaf yn y gyfres yw Alffa, Bwncath, Glain Rhys, Gwion Emlyn a Rhys Gwynfor ac i lansio’r gyfres mae label Rasal yn cyhoeddi CD o’r traciau i gyd. Y cynhyrchydd sydd yng ngofal y gyfres yw Robin Llwyd Jones o’r Bandana gynt; ‘Dwi’n falch iawn ein bod ni wedi dod o hyd i sawl artist newydd, cyffrous sy’n dangos doniau cerddorol ac yn ysgrifennu caneuon bachog,’ meddai. ‘Mae’r albym Sesiynau Stiwdio Sain yn ffordd wych o arddangos eu gwaith diweddaraf a phleser ydi cael cynhyrchu a chyd-weithio gyda’r artistiaid.’

Mae’r gyfres yn cynnig cyfle gwych i artistiaid newydd recordio yn un o sefydliadau mwyaf chwedlonol y sin roc Gymraeg. Agorwyd Stiwdio Sain ar ei safle presennol yn 1980, wedi cyfnod llewyrchus yn yr hen safle ar fferm Gwernafalau. Y cyfnod hwnnw rhwng 1975 a 1979 oedd ‘oes aur’ y stiwdio gyda Hefin Elis yn cynhyrchu dros 100 o recordiau hir ar system 8 trac. Gyda safle newydd daeth cyfle i fuddsoddi mewn offer 24 trac ac ar y pryd roedd hi gyda’r stiwdio fwyaf modern o’i bath yn Ewrop. Dros y blynyddoedd mae cannoedd o artistiaid wedi recordio yma ac mae’n braf gallu cynnig yr un cyfle i rai o artistiaid newydd y sin heddiw.

Gig lansio (a pharti i ddathlu gorffen arholiadau i rai!) – Noson 4 a 6, Clwb Canol Dre, Caernarfon : nos Wener, Mehefin 30ain yng nghwmni Alffa, Bwncath, Glain Rhys a Hywel Pitts.

Artistiaid yn cyflwyno eu hunain :

Rhys Gwynfor : Mae’r band a mi wedi bod yn perfformio gyda’n gilydd ers mis Ionawr 2016 bellach. Recordiais dair cân ar gyfer sesiwn C2 nôl ym mis Awst 2015 gyda Robin Llwyd ac Ifan Jones ac o hynny, penderfynais y buaswn i’n hoffi perfformio’r traciau yn fyw gyda band llawn. Mae’r band yn cynnwys Llio Gwynfor, Gwion Llyr Clarke, Robin Llwyd, Dafydd Owain a Carwyn Williams ar y drymiau. Uchafbwynt gigio hyd yn hyn oedd cael perfformio ar Lwyfan y Maes ar ôl Eden yn Eisteddfod Y Fenni, ac edrychaf ymlaen at gael perfformio o flaen cynulleidfa cystal yn y dyfodol agos. Fy mwriad ydi recordio rhagor o fy nghaneuon, a’u rhyddhau nhw ar albwm yn o fuan.

Alffa : Deuawd o Lanrug sy’n chwarae cerddoriaeth blws trwm yda ni, sef Siôn Eifion Land a Dion Jones. Ein dylanwadau ni yw bandiau megis The Black Keys a The White Stripes a Tymbal. Cawsom ni flwyddyn gynta’
prysur iawn, llawn gigs, sy’n cynnwys uchafbwyntiau megis Gwobrau Selar ac Eisteddfod yr Urdd. Mae’r profiad o gael recordio yn Stiwdio Sain wedi bod yn fraint a’n bwriad ni fel band ydi datblygu gan anelu at lwyfannau mwy. Edrychwn ymlaen at gystadlu ym Mrwydr y Bandiau ’lenni yn Eisteddfod Sir Fôn, a chael perfformio ar lwyfan Maes B. Hefyd, mi fyddwn ni’n cyfansoddi mwy o ganeuon ac yn gobeithio eu recordio er mwyn rhyddhau EP/
albwm yn y dyfodol agos. Y gobaith yw y bydd hynny yn ein harwain ar draws Gymru, gan sicrhau bod ein cerddoriaeth ni’n cyrraedd pob cwr o’r wlad.

Bwncath : Llywelyn Elidyr Glyn a Meredydd Wyn Humphreys ydi’r ddeuawd Bwncath. Mae’r ddau ohonom ni wedi bod yn cyd-gyfansoddi ers sawl blwyddyn, a chawsom ni gyfnod cynhyrchiol iawn tra ym Mhrifysgol Bangor, lle roedden ni’n byw a bod gyda’n gilydd. Er mai mwyhad oedd chwarae’r caneuon i gynulleidfa’r ddinas yn aml tra yn y coleg, daeth yr awydd i berfformio a gigio ar lwyfan yn gryfach ar ôl i ni raddio, ac yn dilyn hynny, yr awydd i recordio drwy gymorth ac arweiniad cerddorion profiadol eraill. Rydym ni fel band wedi bod yn gigio ers dros ddwy flynedd bellach, ac wedi mwynhau perfformio ar amryw o lwyfannau dros Gymru, mewn gwyliau, tafarndai, caffis, ysgolion, orielau ac ati. Credwn ein bod ni wedi bod yn ffodus iawn o gael cyd-chwarae gyda nifer o gerddorion y sin Gymraeg, megis Arron Hughes, Carwyn Jones, Siôn Owens, a Cai Gruffudd, ac mae dylanwad pob cerddor wedi cyfrannu a chyfoethogi ein caneuon ni i ryw raddau. Robin Llwyd a Gwilym Bowen Rhys mae’n debyg sydd wedi cael y dylanwad mwyaf ar ein caneuon o safbwynt strwythur, sain ac arddull cerddorol, a’r ddau yma sy’n chwarae’r drymiau a’r gitâr fas i ni gan amlaf, yn ogystal ag helpu gyda’r broses recordio. Curiad y Dydd oedd cân fuddugol y gystadleuaeth Tlws Coffa Alun Sbardun Huws yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, sef y flwyddyn gyntaf i’r gystadleuaeth honno gael ei chynnal. Edrychwn ymlaen at fynd nôl i’r stiwdio yn fuan iawn i orffen recordio ein halbwm cyntaf ni, fydd yn cynnwys y ddwy gân sydd ar y CD hwn a llawer mwy.

Glain Rhys : Merch o’r Bala ydw i, a ffurfiwyd y band yn y lle cyntaf ar gyfer cystadleuaeth Brwydr y Bandiau yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni – mi rydym ni wedi bod yn mynd o nerth i nerth ers hynny. Mae’r gerddoriaeth dwi’n ei gyfansoddi yn amrywio o ran genre, ond tybiwn fod yna dinc gwerinol i’r caneuon yn fwy na dim. Dwi’n cael fy ysbrydoli i ysgrifennu gan fy mhrofiadau personol yn bennaf, yn ogystal â digwyddiadau sydd o fy nghwmpas i o ddydd i ddydd. Edrychaf ymlaen at recordio fy albwm cyntaf ar ddiwedd y flwyddyn hon, gyda’r gobaith o’i rhyddhau hi ar ddechrau’r flwyddyn newydd.

Hywel Pitts : Perfformiais i ar lwyfan am y tro cyntaf nôl yn 2005, yn chwarae’r gitâr fas mewn band o’r enw O’i Phoced yng Nghlwb Rygbi Porthmadog. Yn dilyn aflwyddiant ysgubol y gig honno, fe benderfynais beidio byth â dilyn gyrfa mewn cerddoriaeth! Serch hynny, rydw i wedi bod mewn sawl band anhysbys dros y blynyddoedd (y diweddaraf yw I Fight Lions) ac wedi ennill fy mywoliaeth aflan o bres petrol a pheintiau am ddim, yn ogystal â gwaith naw-tan-bump yn sgleinio sgidiau preswylwyr Bae Colwyn. Dwi’n dal i gwffio llewod ar adegau (hei, licio be ’nes i’n fanna!), ac mae’r band wrthi’n recordio’r dilyniant i’w halbwm cyntaf a gafodd ei ryddhau nôl yn 2013. Yn y cyfamser, rwy’n ’sgwennu caneuon dychanol fel rhain, ac yn gigio gyda beirdd, comedïwyr, a cherddorion ledled y wlad. Mae’r gân Ailadrodd yn son am ba mor anodd yw hi i fod yn gerddor heddiw, a chân serch syml a melancolaidd yw Cân o’r Galon. Dyma’r tro cyntaf, ac o bosib y tro olaf y bydd unrhyw un yn clywed y caneuon hyn wedi’u recordio a’u cyhoeddi – oni bai bod hen ferchaid Cymru yn ciwio tu allan i siopau Na-Nôg y wlad
y funud hon, yn awchu i gael gafael ar CD ohonai, a chael clywed fy llais hudolus unwaith eto!

Gwion Emlyn : Fy enw yw Gwion Emlyn Williams ac ar hyn o bryd rwy’n byw ym Methesda, ond yn symud lawr i Gaerdydd ar ôl yr haf i weithio fel athro yng Nghaerffili. Dwi ’di bod yn gigio ar ben fy hun yn achlysurol ers 2012 ac yna gyda’r band Gwyryf tra’n y brifysgol yn Aberystwyth. Ers hynny, rwyf wedi ail-gydio yn y cyfansoddi a dechrau gigio yn fwy cyson ar ben fy hun. Rwyf wedi recordio llond llaw o ganeuon gyda chynhyrchwyr sain gwahanol a recordiais fy nghân gyntaf Agor y Drws gyda Robin Llwyd nôl yn 2012 yn Lerpwl. Rwyf wedi ail ymuno gyda Robin i recordio’r sengl diweddara Yr Aelwyd gyda’r bwriad o recordio mwy o ganeuon a’u perfformio nhw ledled Cymru. Trosiad yw’r Aelwyd yn y gân am berthynas. Y bwriad yw cymharu esgeulustod neu ddirywiad perthynas i’r hyn sy’n digwydd i gartref. Yng nghyd-destun y gân yma daw’r dirywiad oherwydd pellter, ac ar ôl dychwelyd, sylweddoli bod difrod nad oedd yn amlwg o’r olwg gyntaf a bod pethau ddim fel yr oeddynt cyn ymadael. Ar ddiwedd y gân, gwelwn yr angen i newid er mwyn achub aelwyd.

Rhestr y Traciau

 1. Colli'n Ffordd - Rhys Gwynfor
 2. Mwgwd - Alffa
 3. Curiad y Dydd - Bwncath
 4. Dim Man Gwyn - Glain Rhys
 5. Ailadrodd - Hywel Pitts
 6. Yr Aelwyd - Gwion Emlyn
 7. Gêm o Genfigen - Glain Rhys
 8. Rhydd - Alffa
 9. Cân o'r Galon - Hywel Pitts
 10. Yr Ofn - Bwncath
 11. Bore Hir - Rhys Gwynfor
 • Rhifnod : Rasal CD040
 • Label: Rasal
 • Genre: Pop / Rock
 • Fformat: Album
 • Dyddiad Rhyddhau: 2017

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords