Sain Records

Trebor Edwards - Sicrwydd Bendigaid

Trebor Edwards - Sicrwydd Bendigaid

Y mae 2008 yn flwyddyn arbennig i Trebor Edwards gan mai fo eleni yw llywydd y Sioe Frenhinol, y sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop. Dyma uchafbwynt gyrfa ffermwr llwyddiannus yng Nghymru, ac ychydig iawn yw’r rhai sy’n gallu ei gyrraedd.
Ond er ei holl lwyddiannau ym myd ffermio a magu stoc, er bod Trebor ei hun yn datgan mai ffermwr sy’n canu ydi o yn hytrach na chanwr sy’n ffermio, er y statws a’r sylw gaiff o eleni ymhlith Cymry a Saeson, Trebor neu “Treb” fydd o i bawb fel erioed, oherwydd am bob un sy’n ei adnabod fel amaethwr ffyniannus y mae yna ddwsinau sy’n ei adnabod fel canwr, fel y tenor peraidd ei lais o Betws Gwerful Goch.
Mae’n briodol iawn felly fod ei flwyddyn fawr yn cael ei dathlu gan SAIN drwy gyhoeddi cryno-ddisg ohono yn canu deuddeg o emynau, wyth yn Gymraeg a phedair yn Saesneg. Mae rhai ohonyn nhw yn rhai poblogaidd megis O fy Iesu bendigedig, Tydi a wnaeth y wyrth ac Abide with me, eraill ddim mor adnabyddus, nid fel emynau a genir yn unawdau beth bynnag, megis Fy Nuw fy Nhad fy Iesu ar y dôn Pen-lan a Wel dyma hyfryd fan ar y dôn Clorach, a fydd, synnwn i ddim, yn un o’r ffefrynnau. Fe’u trefnwyd ar ei gyfer gan Annette Bryn Parri a hi hefyd sy’n cyfeilio, ac y mae hynny ynddo’i hun yn warant o safon uchel.
Beth sy’n gwneud Trebor yn ganwr mor dda, yn ganwr mor boblogaidd? Mae’r ateb yn syml: cynhesrwydd ei lais a’i eirio clir. Ond mae mwy iddi na hyn’na hefyd. Nid argraff yn unig yw’r cynhesrwydd yn ei lais, nid act y datganwr proffesiynol, ond adlewyrchiad a mynegiant o’i bersonoliaeth gynnes, hoffus ef ei hun. A’r geirio clir? Dylanwad ei fagwraeth a’r cefndir cerddorol cyfoethog y magwyd ef ynddo yn y Betws, ac yn fwy na dim, dylanwad ei daid, – ei athro cerdd, ei fentor, ei arwr ym myd y gân.
Y mae’r rhinweddau hyn i’w cael eto yn y gryno-ddisg newydd hon a bydd miloedd cefnogwyr Trebor yn llawenhau o’i gweld yn cael ei chyhoeddi. Ac wrth wrando arni, cofiwch fod emynau yn golygu mwy i Trebor na chanu unawd a gwerthu record, gan ei fod hefyd yn codi canu o Sul i Sul yn ei gapel, capel y Gro yn y pentref.
Trowch y peiriant ymlaen, eisteddwch yn gyfforddus a gadewch i’r hyfryd lais olchi drosoch, a bydd yr emynau hyn yn dod â llonder i’ch calon, gwên i’ch wyneb ac ambell ddeigryn i’ch llygaid.

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords