Sain Records

Rhys Meilyr - Rhys Meilyr

Rhys Meilyr - Rhys Meilyr

Yn debyg iawn i nifer fawr o blant ei oed o mae Rhys Meilyr – sy’n 11 oed ac yn ddisgybl blwyddyn 7 yn Ysgol Gyfun, Llangefni, Ynys Môn – yn gallu canu (a llefaru) ac yn cael cryn lwyddiant hefyd yn ein gwyliau cenedlaethol ac mewn steddfodau ar hyd a lled Cymru. Ei lwyddiant mwyaf hyd yma oedd ei hat-trick yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 2010 pan gafodd gyntaf yng nghystadlaethau dan 12 oed yr unawd, yr unawd alaw werin a’r unawd Cerdd Dant.

Ond beth sy’n neud enillydd cyson yn wahanol i’r rhelyw o’i gyfoedion?… wel does dim dwywaith fod ganddo lais a hwnnw’n un soniarus a chwbwl unigryw, ond mae i’r llais yma rhyw gyfrinedd sy’n mynnu eich sylw o’r nodyn cyntaf ac yna mae’n lapio amdanoch fel blanced gynnes, gyfarwydd ac yn eich swyno.

Ond rhan fwyaf o’i apêl hefyd, sydd cyn bwysiced â llais arbennig, yw naturioldeb Rhys, a’i gymeriad tawel, diymhongar. Er hyn mae’n gwbwl hyderus a chartrefol ar unrhyw lwyfan wrth berfformio ac mae eisoes wedi canu yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, yng nghyngerdd Carolau Nadolig Llangollen, ac mae o newydd ddychwelyd o ganu yn yr ŵyl Gymreig yn Eurodisney, Paris a hynny am yr eildro. Yn ychwanegol i’w dalent fel canwr mae Rhys yn llwyddiannus yn y byd llefaru, dan hyfforddiant Linda’r Hafod. Clywir Rhys yn amal ar y teledu gan mai efo yw llais Nodi ar raglenni Cyw ar S4C.

Ffefrynnau personol Rhys yw’r 16 cân ar y CD cyntaf yma o’i eiddo, ac mae’r mwynhad mae o yn gael wrth eu canu yn amlwg yn ei lais. Mae’r caneuon yn amrywio o’r nefolaidd Pie Jesu a Panis Angelicus (deuwad gyda Sharon Evans sy’n ei hyfforddi) i anwyldeb Cariad Mam a Y Darlun (Dwy law yn Erfyn) a phump carol hyfryd O Seren Wen, O Dawel Ddinas Bethlehem, Nadolig Pwy a Ŵyr?, Hen Hen Stori a Iesu Yw. Ceir hefyd dair cân Saesneg Ben (a recordiwyd gan Michael Jackson); At the End of the Day; a chlasur John Denver Annie’s Song; a chân ysgafn Rho Fory i Minnau gan Delyth Rees ac Eleri Richard a dwy gân arall o eiddo Robat Arwyn, cyfansoddwr y mae Rhys yn hoff iawn ohono – Y Pedwar Tymor a Bendigedig (Benedictus deuawd gyda Sharon Evans).

Am ragor o fanylion cysylltwch ag Elin Evans 01286 831111
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Nodyn i’r wasg/cyfryngau: Os am ddod i nabod Rhys Meilyr ychydig yn well, yn dilyn isod mae na fanylion personol ar ffurf cwestiwn ac ateb!

Dod i adnabod RHYS MEILYR

I ba ysgol wyt ti’n mynd ac oes gen ti hoff bwnc?
Ryw’n mynd i Ysgol Gyfun Llangefni. Fy hoff bynciau yw Cerdd a Ffrangeg.

Diddordebau – da ni’n gwybod dy fod yn canu, ond rwyt ti hefyd yn ddipyn o beldroediwr! I ba dîm ti’n chwarae a pa dîm ti’n gefnogi?
Rwy’n chwarae i tîm pel droed Talwrn dan 12 oed. Rwyf yn cefnogi Manchester United .

Wyt ti’n neud rhywbeth heblaw chwarae pel droed yn dy amser hamdden?
Mynd allan gyda ffrindiau i nofio, cicio pêl neu mynd i dai ein gilydd i chwarae XBox

Wyt ti’n hoff o wrando ar gerddoriaeth, ac os wyt ti, pwy ydi dy hoff fand neu unigolyn? Fy hoff band yw JLS, a dwi hefyd yn hoff iawn o Rhydian.

Oes gen ti:
Playstation nagoes
X Box – oes
Nintendo DS – oes Nintendo DSi
Wii – oes
i-pod – oes
Mobeil – oes

Oes gen ti gyfeiriad e-bost? nagoes
Wyt ti ar facebook neu Twitter? Facebook

Hoff liw: Glas

Hoff fwyd: Curry neu cinio dydd Sul

Pwy sy’n byw yn tŷ chi? Dad, Mam, fy chwaer mawr Alaw a fy mrawd bach Ynyr.
Oes na anifail anwes acw? Oes, cath o’r enw Mali.
Pa raglenni teledu wyt ti’n wylio ac yn hoffi? Match of the Day a’r X Factor

Heblaw am Sir Fôn, fydde yna rhywle arall yr hoffet fyw? Yr Eidal

Pe bydde ti’n cael dewis 3 person (byw neu farw!) i ddod am bryd o fwyd efo ti, pwy fydde ti’n ddewis? Lionel Messi (peldroediwr Barcelona), Rhydian a Dad

  • Rhifnod : Sain SCD2649
  • Label: Sain
  • Genre: Easy Listening
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2011

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords