Sain Records

Artistiaid Amrywiol - Carolau Gobaith 2

Artistiaid Amrywiol - Carolau Gobaith 2

Cefais y syniad am Carolau Gobaith wrth orwedd yn effro yn fy ngwely un noson – cystadleuaeth rhwng timoedd o enwogion, sydd ddim yn enwog am ganu, i ganu deuawd gyda chantorion proffesiynol. Y tro hwn roedd yna dri thîm ac roedd yn bleser pur cael gwahodd dau ffrind Aled Hall ac Alun Rhys Jenkins a chael cystadleuaeth rhwng Tri Tenor Cymru!
Roeddem mor ffodus i gael gwesteion gwych ac fe lwyddom ni i gael cymeriadau a oedd yn fodlon mynd i’r pen dros eu timoedd. Fe gawsom lond bol o chwerthin yn ogystal a rhai dagrau. Rhodri Gomer Davies, Myfanwy Alexander, Mari Lovgreen, Richard Elis, Catrin Dafydd a Malcolm Allen, diolch o galon i bob un ohonoch am daflu eich hunain at yr her a’i wneud yn brofiad bythgofiadwy i ni gyd, gan gynnwys, dwi’n siwr, y gwylwyr.
Gobeithio y byddwch yn cael mwynhad o wrando ar y CD gan feddwl yn ôl i’r rhaglen wrth wneud. Mwynhewch, a diolch am eich cefnogaeth i’r dair elusen fydd yn elwa, sef NSPCC, Cymorth Canser Macmillan ac Ambiwlans Awyr Cymru.
Rhys Meirion

AMBIWLANS AWYR CYMRU
Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn darparu Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Brys ar gyfer pobol Cymru, bob dydd o’r flwyddyn, gyda’r gallu i gyrraedd unrhyw le yn y wlad o fewn ugain munud. Mae’r elusen yn ymateb i tua 2,000 o gyrchoedd bob blwyddyn ar gost blynyddol o £6 miliwn. Mae’n bosib cyflawni hyn trwy garedigrwydd a chefnogaeth y Cyhoedd yng Nghymru a digwyddiadau codi arian fel Carolau Gobaith.
Am ragor o fanylion ewch i: www.walesairambulance.com

CYMORTH CANSER MACMILLAN
Mae Cymorth Canser Macmillan yn gwella bywydau pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser. Wrth i driniaethau wella mae mwy o bobl yn byw wedi canser ac angen cymorth ymarferol, meddygol, emosiynol ac ariannol. Rydym yn codi arian yng Nghymru er mwyn cyllido bron i 250 o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys Nyrsys Arbenigol, Cynghorwyr Budddaliadau lles, Cydlynwyr Gwybodaeth a Chefnogaeth, Cwnselwyr Relate a Therapyddion Galwedigaethol. Rydym yn ymgyrchu ar gyfer gwell gofal canser ac yn codi ymwybyddiaeth am faterion fel cost canser.
Am ragor o fanylion ewch i: www.macmillan.org.uk

NSPCC
Mae’r NSPCC yn bodoli er mwyn diogelu plant rhag creulondeb; ein nod yw byw mewn cymdeithas lle mae pob plentyn yn hapus, yn gyflawn ag heb ofn. Rydym yn datblygu gwasanaethau arloesol ym maes diogelu plant sy’n cynnig gwir welliannau i’r rheini sydd mwyaf agored i niwed yn Nghymru a’r Deyrnas Unedig. Mae ein gwasanaethau lleol yn targedu ffurfiau camdriniaeth
eithafol a phlant sydd mewn mwya perygl yn cynnwys triniaeth i blant sydd wedi dioddef camdriniaeth ag esgeulustod, cefnogaeth i blant mewn gofal a babanod. Mae’r NSPCC hefyd yn cynnig
gwasanaethau cenedlaethol fel ChildLine a llinell gymorth i oedolion sydd yn poeni am blant er mwyn darparu cefnogaeth i bob plentyn.
Am ragor o fanylion ewch i: www.nspcc.org.uk

Mewn Stoc
£8.99

  • Rhifnod : TRF CD 470
  • Label: Sain
  • Genre: Christmas
  • Fformat: Album
  • Dyddiad Rhyddhau: 2012

Language

English

Fy Masged

Eitem : 0 | Gwerth : £0.00

Twitter @Sainrecords